Steentijd archeologie

Ontdekkingsreis door de prehistorie

Op deze pagina staan archeologische verslagen van amateurs en verslagen van het Argeologysk Wurkferbân met toestemming van de Fryske Akademy.


Van Harenskerk Sint Annaparochie

In de eerste helft van 2016 vond tijdens restauratiewerkzaamheden aan deze kerk een archeologische begeleiding plaats door een tweetal leden (H. de Jong en J. Veltman) van het Argeologysk Wurkferbân van de Fryske Akademy.

U kunt het verslag hier lezen.

28-03-2021 RB


Een huisplattegrond uit de vroege IJzertijd te Een gemeente Norg geschreven door J.D. van der Waals.

U kunt het verslag hier lezen.

11-03-2021 RB


Hervormde kerk Driesum: een archeologische begeleiding.

Reeds op 23 augustus 2016 werd in de kerk na het verwijderen van de houten vloer een waarneming gedaan. De verdere ontwikkelingen in het restauratieplan van de kerk werden daarop afgesteld. Een jaar later, op 30 augustus 2017, gingen de werkzaamheden daadwerkelijk van start met het door vrijwilligers verwijderen van enkele decimeters grond met behulp van een kleine graafmachine. De grond werd met kruiwagens op het parkeerterrein in containers gestort. Leden van het ‘wurkferbân’ letten daarbij op de aanwezigheid van vondsten die, wanneer zij van belang konden zijn voor de historie van de kerk, in bewaring werden genomen.

Het verslag kunt u hier lezen.

9-03-2021 RB


2020 Waarnemingen tijdens een restauratieproject van de kerk in Augsbuurt bij Kollum.

Augsbuurt wordt ook wel Lutjewoude genoemd. Het godshuis is in 1782 gebouwd op de fundamenten van een middeleeuwse voorganger.
De restauratie betrof het leggen van een nieuwe fundering onder het schip. Ten gevolge van droogteperioden gedurende de afgelopen jaren is de grond onder de kerk ingeklonken. Daardoor is met name in de westmuur, zowel binnen als buiten, ernstige scheurvorming opgetreden. Ingrijpen was dan ook dringend noodzakelijk.

Het verslag kunt u hier lezen.

16-02-2021 RB


2008 Makkinga het voormalige rechthuis.

Vondsten overzicht van de lokatie in Makkinga, dat kunt u hier lezen.

8-02-2021 RB


2015 Kerk in Wolsum.

Enkele aantekeningen van een archeologische begeleiding door het Argeologysk Wurkferbân van de Fryske Akademy van de restauratie van de hervormde kerk te Wolsum.
De begeleiding vond plaats tussen 22 september en 16 oktober 2015.

Het verslag kunt u hier lezen.

8-02-2021 RB


2015 Dongjumer waterpoort Franeker.

Op verzoek van mevrouw W. Stienstra-Streekstra van de gemeente Franekeradeel, zulks na overleg met de provinciaal archeoloog, vond op 11 december 2015 de in de aanhef vermelde begeleiding plaats.

De inspectie van DTS van de oevers i.v.m. de plaatsing van damwanden leidden tot een nadere beschouwing van de restanten van de funderingen van de twee torens van de vroegere Dongjumer waterpoort. Deze blijken nog duidelijk aanwezig te zijn. Nadere inspectie door de duiker leidde tot het verwijderen van een stuk baksteen uit elk van de funderingen en tot het opmeten van enkele baksteenlagen, die in strekverband zijn aangebracht.

Het verslag kunt u hier lezen.

17-01-2021 RB


2011, 2012: restauratie St. Nicolaaskerk te Midsland, Terschelling.

Aan de kerk werden in 2011 restauratiewerkzaamheden uitgevoerd. Aanleiding van het bezoek was de vondst door medewerkers van het restauratiebedrijf de Graaf (Engwierum) van een put in de kerk.

Het verslag kunt u hier lezen.

14-01-2021 RB


Archeologische begeleiding Bakkeveen 2019.

Achter de Slotplaats in Bakkeveen is een poel uitgegraven en amateurs hebben dat project begeleid.

Het verslag kunt u hier lezen.

14-01-2021 RB

Copyright © 2011 Archeoweb | Ontwerp en advies Jongsma Automatisering | Powered by WebsiteBaker - Certified Edition