Steentijd archeologie

Ontdekkingsreis door de prehistorie

Archeologische steunpunten in de provincie Fryslân.

Sinds 10 november zijn alle Friese archeologische steunpunten te vinden op de nieuwe website van de Museum Federatie Fryslân 

www.archeologie.frl 

 

Friese Archeologische steunpunten in alphabetische volgorde: 

Buitenpost

Het poollandschap en de ijstijden zijn in de thema's van de exposities in het archeologisch steunpunt in Buitenpost terug te vinden. De zwerfstenen die met deze ijstijden vanuit het Scandinavische gebied met een grote ijsgletsjer naar Nederland werden gevoerd vormen een thema van het steunpunt. Daarnaast biedt het IJstijdenmuseum waarin het steunpunt is gevestigd een keur aan exposities over de culturen uit de prehistorie en zijn van al die culturen de uit steen geslagen werktuigen in de exposities te zien.

 

Het archeologisch steunpunt is te vinden in het IJstijdenmuseum aan de Schoolstraat 29b 9285NE te Buitenpost. 0511-544040 - 541965. Email info(at)ijstijdenmuseum(dot)nl

 

 


Firdgum

Ook amateur archeologen dragen een steentje bij als het om het inrichten van een archeologisch steunpunt gaat in de provincie Fryslân. In Firdgum hebben amateur archeologen hun metaalvondsten uit de Friese terpen beschikbaar gesteld voor de exposities in het boerenmuseum. Al die vondsten geven een prachtig beeld van de bewonings geschiedenis op het Friese kleigebied. Het is waardevolle bijdrage van amateur archeologen die zij leveren aan de wetenschap. Naast het museum is een 8e eeuws zodenhuis gebouwd zoals boeren dit rond het jaar 700 op de terpen bouwden en inrichten als boerderij.

 

Het steunpunt is gevestigd in het Yeb Hettinga Museum aan de Camstrawei 18, 8852RH in Firdgum.

tel. 0518-481038 - 481356. 

 

 

 

 

 

 


Harkema

Tijdens de koudste perioden tussen de ijstijden leefden er mensen in het woudengebied die de koude poolwinden trotseerden. Ze leefden als jagers die op rendieren jaagden die tondtrokken over de voor het grootste deel schaars begroeide gebied. Sporen van het verblijf van die jagers zijn in de bodem van de Friese Wouden terug gevonden en te zien in het archeologisch steunpunt in de Spitkeet te Harkema.

 

In het openluchtmuseum de Spitkeet in Harkema, aan de Dûnen nr 1, 9281KT is het steunpunt ondergebracht. tel. 0512-364408 - 840431. Email: spitkeet(at)chello(dot)nl

 

  


  


 Hogebeintum

Het begraven van doden in de vroege middeleeuwen staat centraal in het archeologisch bezoekerscentrum aan de voet van de hoogste terp van Fryslân. De middeleeuwse grafvelden bij Hogebeintum en bij Oosterbeintum hebben veel gegevens prijsgegeven over de wijze van begraven en de begrafenis rituelen uit de middeleeuwen. Aan de hand van die gegevens is het archeologisch centrum van Hogebeintum ingericht. Daarnaast is het de moeite waard om even naar de top van de terp te klimmen en het middeleeuwse kerkje te bekijken. 

 

 Adres bezoekerscentrum Hogebeintum, Pypkedyk 4, 9173CG. tel. 0518-411783. Email: rekreaasje(at)planet(dot)nl

 

 

 

 


Kollum

Tijdens de laatste Weichselijstijd bereikten de gletsjers Nederland niet meer maar het was in ons land wel ijzig koud. Het landschap was een poolwoestijn en de bodem was diep ingevroren. Opstijgend grondwater zorgde er voor dat hier en daar in het landschap grote ijsheuvels ontstonden. Die ijsheuvels noemen we Pingo's. Toen het warmer werd smolten de ijsheuvels en bleven er in het landschap honderden meertjes over die we pingoruïnes noemen. De pingoruïnes uit de Friese wouden zijn het thema van de exposities in het steunpunt van Kollum.

 

Het archeologisch steunpunt is ingericht in de oudheidkamer Mr.Andreae aan de Eyso de Wendtstraat 9-11, 9291ES te Kollum. tel. 0511-452833.

 

 


Leeuwarden

In Leeuwarden is het archeologisch steunpunt ingericht bij het Historisch Centrum Leeuwarden. Het steunpunt heeft een aantal exposities waarin vondsten uit de vroegste geschiedenis van Leeuwarden zijn ondergebracht. Die geschiedenis ligt in de bodem van Leeuwarden waar tussen 450 en 1550 de stad ontstond vanuit drie terpen die aan de Middelzee lagen. Een aantal amateur archeologen, verenigd in de archeologische werkgroep Aed Levwerd, hebben in de exposities ook hun vondsten ingebracht. Op de facebook pagina archeologie in Leeuwarden wordt het actuele nieuws van de werkgroep bijgehouden.

 

Het steunpunt is gevestigd in het historisch centrum aan de Groeneweg 1, 8911EH Leeuwarden.Tel. 058-2332350, Email: historischcentrum(at)leeuwarden(dot)nl 

 

 


Oude Bildtzijl

Tussen Westergo en Oostergo lag in de vroege middeleeuwen de Middelzee. Deze zee liep door tot aan Bolsward. Vanaf die vroege middeleeuwen is deze zee langzaam dichtgeslibd en ontstond er nieuw land. Dit nieuwe land werd afgesloten ern ingepolderd met de bedijking van dit nieuwe land, de Bildtdijk, Over het inpolderen van dit nieuwe land gaat het verhaal van het steunpunt.

 

Dit archeologisch steunpunt is gevestigd in Ds. Schuilingastraat 2-6, 9078WD in Oude Bildtzijl 

 

 

 

 


Rinsumageest

Kloosters hebben in de middeleeuwen een belangrijke rol gespeeld in de Friese samenleving. Het klooster Claercamp onder Rinsumageest stond bekend om de grote verveningen door de monniken uit dit klooster. In het Claercamp museum is een archeologisch steunpunt gevestigd dat veel voorwerpen exposeert uit de beroemde kloostertijd van dit gelijknamige klooster.

 

 Het steunpunt is te vinden in het museum klooster Claercamp aan de Klaarkampsterwei 6, 9105AZ te Rinsumageest. tel. 0519-332242 Email: info(at)kloosterclaercamp(dot)nl

 

 


 Sneek

De grote veengebieden die tussen het zeekleigebied en de zandgronden lagen zijn het decor van het archeologisch steunpunt in de bibliotheek van Sneek. Oorspronkelijk lagen die veengebieden veel hoger dan de omringende gebieden. In de late ijzertijd en de Romeinse tijd trokken mensen het veen gebied binnen en vestigden zich daar. Het veen werd ontwaterd door de sloten die ze groeven ten behoeve van het ontginnen van het veen voor de landbouw. Het gevolg was dat het veen langzaam maar zeker erodeerde en inklonk. De bodemdaling die het tengevolge had zorgde voor een vernatting van het gebied. Het steunpunt exposeert het verhaal van de ontginning van het veen door de boeren in de middeleeuwen

 

 Het archeologisch steunpunt is te vinden in de bibliotheek aan de Wijde Noorderhorne 1, 8601EH te Sneek, tel. 0515-435240. Email: bibliotheeksneek(at)bswf(dot)nl

 

 

 

 

 


 Veenwouden

In de Schierstins van Veenwouden heeft het archeologisch steunpunt als thema de "steenhuizen". Kleine kasteelachtige gebouwen die in de vroege middeleeuwen dienden als beschermplaats voor de adelijke families in een roerig Fryslân. In Veenwouden zijn de exposities gericht op de strijd die er in Fryslân werd gevoerd tussen adelijke families en welgestelde landbezitters.

 

 Adres archeologisch Steunpunt Haadstrjitte 1, 9269SW Feanwâlden, tel. 0511-472937. Email: info(at)schierstins(dot)nl

 

 

 

  


 Wijnaldum

In het archeologisch steunpunt in Wijnaldum wordt de geschiedenis van het eerste Friese Koninkrijk uit de vroege middeleeuwen zichtbaar gemaakt. In Wijnaldum en omgeving, het vroegere Westergo, zijn veel goudvondsten gedaan waaruit de grote rijkdom uit het verleden blijkt. De meest spectaculaire vondst in de grote gouden fibula van Wijnaldum die in het Fries Museum te Leeuwarden wordt tentoongesteld. Op grond van deze vondst wordt verondersteld dat Wijnaldum de residentie was van de eerste koning families. 

Het steunpunt is gevestigd in de consistorie achter de kerk, Tsjerkepaed in Wijnaldum. tel. 0517- 591367 of 592204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2011 Archeoweb | Ontwerp en advies Jongsma Automatisering | Powered by WebsiteBaker - Certified Edition