Steentijd archeologie

Ontdekkingsreis door de prehistorie

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Nieuwsberichten

Nieuwsberichten op Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
last updated: 29.01.2023 - 21:16
 • Nieuwe datum invoering Omgevingswet: 1 januari 2024
  De Omgevingswet kan verantwoord en zorgvuldig van start. Het onderliggende digitale stelsel is technisch voldoende gereed en vormt voor de invoering geen blokkade. Dat blijkt uit een derde serie van intensieve testen die door een externe partij is gevalideerd. Rijk, bedrijfsleven en de koepels van provincies, gemeenten en waterschappen vinden het van essentieel belang dat de Eerste en Tweede Kamer snel besluiten over de ingangsdatum van de Omgevingswet. Het Rijk, medeoverheden en het bedrijfsleven scharen zich unaniem achter invoering per 1 januari 2024.
 • Eastbourne-wrak is Nederlands oorlogsschip Klein Hollandia (1656-1672)
  Een onbekend beschermd wrak voor de kust van Sussex in Engeland is geïdentificeerd als het 17e-eeuwse Nederlandse oorlogsschip Klein Hollandia. Het is gebouwd in 1656 en was eigendom van de Admiraliteit Rotterdam. Het schip was betrokken bij alle grote zeeslagen in de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog (1665-1667).
 • Podcast over Nederlandse locaties met het Europees Erfgoedlabel
  DutchCulture lanceert op 12 januari de podcast ‘Europa om je heen’ gelanceerd over de vier locaties met het Europees Erfgoedlabel in Nederland: het Vredespaleis, Kamp Westerbork, het Verdrag van Maastricht en de Koloniën van Weldadigheid. In vier afleveringen worden deze erfgoedlocaties uitgelicht die bepalend zijn geweest voor de geschiedenis van Europa of de Europese Unie, en daarom het Europees Erfgoedlabel toegekend hebben gekregen. De lancering van de podcast wordt ingeleid met een presentatie in de OBA Amsterdam.
 • Eindpublicatie programma Maritiem Erfgoed Internationaal gepresenteerd
  In de periode 2017-2021 heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) met het programma Maritiem Erfgoed Internationaal een stevige basis gelegd voor maritiem erfgoedbeheer. Recent verscheen het eindrapport waarin het opgezette beleid, activiteiten en resultaten zijn beschreven.
 • Vernieuwde kaart aardkundig erfgoed online
  Het kabinet heeft besloten dat water en bodem sturend zijn bij beslissingen die we maken over de inrichting van Nederland. Daar horen afspraken en keuzes bij, zoals bijvoorbeeld om de bodem minder te bedekken. Denk aan minder stenen in de stad. Minder bodemafdekking zorgt voor een gezondere bodem, betere omgang met hitte en minder wateroverlast.
 • Erfgoedveld omarmt Verdrag van Faro
  “Ja, wij stellen het belang van de samenleving, waarin mensen die zorgdragen voor cultureel erfgoed en cultureel erfgoed mee willen vormgeven, in ons werk centraal.” Meer dan 80 grote erfgoedkoepels, instellingen, opleidingen en personen hebben woensdag 21 december met een intentieverklaring hun steun betuigd aan ondertekening van het Verdrag van Faro door Nederland. Zij overhandigden de verklaring samen met een Uitvoeringsagenda aan Barbera Wolfensberger, directeur-generaal Cultuur en Media van het ministerie van OCW.  In deze agenda heeft het brede erfgoedveld opgetekend wat het belangrijk vindt aan het verdrag en hoe het daar invulling aan wil geven.
 • Procedures maritiem erfgoedbeheer in beeld gebracht
  De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft protocollen gepubliceerd die zowel Nederlandse als internationale partners helpen bij besluitvorming over maritiem erfgoedbeheer. De protocollen zijn opgesteld binnen het kader van het programma Maritiem Erfgoed Internationaal 2017-2021, en geven handvatten om onder andere te bepalen wie eigenaar is van een gevonden wrak, waar vondsten gemeld kunnen worden en biedt een afwegingskader voor overgaan tot beheer.
 • Rijksmonumentenregister vernieuwd
  Het Rijksmonumentenregister is vernieuwd. De modernere uitstraling en nieuwe opzet dragen bij aan meer gebruiks­gemak. Het Rijksmonumenten­register bevat gegevens van alle (63.000) rijks­monumenten van Nederland. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) beheert dit register.
 • Provinciale uitwerking grote ruimtelijke opgaven en erfgoed van start
  Maandag 12 december heeft minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge alle provincies startpakketen toegestuurd vanuit de NOVEX, het programma dat regie geeft aan het leggen van de ruimtelijke puzzel van Nederland in samenwerking met provincies, gemeenten en waterschappen. In de startpakketten vraagt het kabinet aan de provincies om een integraal ruimtelijk voorstel te maken van de ingrijpende maatregelen die in onze dagelijkse leefomgeving op stapel staan.
 • RCE biedt handreiking om erfgoed te positioneren in ruimtelijke opgaven
  Op vrijdag 9 december overhandigde Arjan de Zeeuw, directeur Kennis & Advies bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), de handreiking Transformeren met cultureel erfgoed aan Metta Streefkerk, directeur Vastgoed­organisatie bij de gemeente Utrecht. Deze handreiking geeft inzicht in de wijze waarop een transformatie­kader kan worden opgesteld. Transformatie­kaders helpen partijen die betrokken zijn bij ruimtelijke opgaven om erfgoed vroegtijdig mee te nemen in het transformatie­proces en samen te werken. Dit draagt bij aan een integraal ontwerp met hoge omgevings­kwaliteit waarin cultureel erfgoed goed is geborgd.
 • Nederlandse onderzoeksprojecten over cultureel erfgoed gehonoreerd
  Vanuit het Europese netwerk Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change is in 2022 een oproep uitgezet voor onderzoeks­projecten: ‘Cultural Heritage, Society & Ethics’. Deze week is bekend geworden dat zes trans­nationale onderzoeks­projecten zijn gehonoreerd. Bij twee hiervan zijn onderzoekers uit het Koninkrijk der Nederlanden betrokken. De onderzoeks­thema’s van deze twee projecten betreffen inheems erfgoed uit het Arctisch gebied en de geschiedenis van de LHBTIQ+-gemeenschap.
 • Indemniteitsplafond verhoogd
  Met ingang van 1 januari 2023 wordt het subsidieplafond van de indemniteitsregeling verhoogd van €300 miljoen naar €450 miljoen. Voor dit bedrag staat de Nederlandse staat garant voor bruiklenen uit een buitenlandse collectie of uit een niet openbaar toegankelijke privécollectie.
 • Villa Oorsprong Schoorl aangewezen als rijksmonument
  Villa Oorsprong in Schoorl (1930-1932) is aangewezen als rijks­monument. De villa vormt een waarde­volle toevoeging aan ons beeld van traditio­nalistisch bouwen in het inter­bellum. De nieuwe status maakt het grote belang van het object duidelijk en op deze manier blijft het behouden voor de toekomst.
 • Karen de Vries winnaar W.A. van Es-prijs 2022
  De W.A. van Es-prijs 2022 is dit jaar gewonnen door Karen de Vries (Rijksuniversiteit Groningen). De prijs is dit jaar voor de 33e keer uitgereikt.
 • Meerjarenbrief 2023-2025: De kracht van creativiteit
  Op 4 november heeft Gunay Uslu, staatssecretaris Cultuur en Media van het Minsterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de meerjarenbrief De kracht van creativiteit / Cultuur midden in de samenleving, naar de Tweede Kamer gestuurd. In dit bericht heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een aantal zaken die specifiek van belang zijn voor de erfgoedsector op een rij gezet.

Copyright © 2011 Archeoweb | Ontwerp en advies Jongsma Automatisering | Powered by WebsiteBaker - Certified Edition