Steentijd archeologie

Ontdekkingsreis door de prehistorie

 Boekbespreking.

In deze rubriek bespreekt de redactie de voor amateurarcheologen aansprekende boekwerken. Sommige daarvan zijn nieuw maar ook de boeken met een inhoud over de steentijd archeologie die nog in een antquariaat zijn te verkrijgen zijn soms interessant voor een amateurarcheoloog. In voorkomende gevallen worden deze boeken ook meegenomen in deze rubriek .


De hoogste terp van Friesland.

Nieuw en oud onderzoek in Hogebeintum.

Annet Nieuwhof, Egge Knol en Johan Nicolay (redactie)

Uitgever: Vereniging voor terpenonderzoek, Groningen.

ISBN 978 90 82969115.

Paperback 231 pagina's full colour, A4 formaat.

Verkoopprijs 20 euro.

Bestellen; terpenvereniging(at)gmail(dot)com of bij redactie Archeoweb.

In 2015 werd een nieuwe fundering aangebracht onder de toren van de kerk van Hogebeintum, om verzakkingen een halt toe te roepen. Deze gelegenheid werd aangegrepen om ook archeologisch onderzoek uit te voeren in deze hoogste terp van Fryslân. Hogebeintum is in het verleden ernstig aangetast door commerciële afgravingen rond het begin van de 20ste eeuw. Er was ook weinig bekend over de bewoningsgeschiedenis van deze oude terp.

Dit boek is gewijd aan de resultaten van nieuw onderzoek en aan een beschrijving met interpretatie van vondsten die vroeger bij de afgravingen zijn gedaan, met name die uit een vroeg middeleeuws grafveld. Die vondsten kregen indertijd veel publiciteit dankzij de inspanningen van P.C.J.A.Boelens, de toenmalige conservator van het Fries museum.

Samen geven de verschillende bijdragen een overzicht van de bewoningsgeschiedenis van Hogebeintum en tegelijk ook van de vele verschillende facetten van de moderne archeologie, van het inventariseren en het interpreteren van oude vondsten tot chemisch en microscopisch onderzoek van bodemlagen

Goed leesbaar boek met een nieuwe blik op de ouderdom en samenstelling van terpen en met name die van Hogebeintum.

JFK.


Neanderthalers in Noord - Nederland.

Boek over het leven van de Neanderthalers aan de rand van de oerwereld in Noord Nederland ongeveer 50.000 jaar geleden.

 

Boek presentatie 4 oktober in het Drents Museum te Assen. Uitgave van het Drentse Landschap. 

256 pagina's en rijk geÏllustreerd met foto,s .

Schrijvers Marcel Niekus en Evert van Ginkel.

Vormgeving en fotografie Toonbeeld - Frans de Vries.

Aanleiding van de uitgifte van het boek is de in 2007 ontdekte restanten van het verblijf van Neanderthalers op een akker onder Peest in Drente en de opgravingen die daarop volgden onder leiding van archeoloog Marcel Niekus. In het boek worden de oudste bewoners van het Drents-Friese keileemplateau voor het voetlicht geplaatst met daarin een centrale plaats, de vindplaats van de Neanderthaler site onder Peest. Naast de vele prachtige vondsten en constructietekeningen daarvan wordt het breder getrokken met vondsten uit Noord Nederland en wordt in een Europees kader van uit historisch geologisch en landschappelijk perspectief gesteld. In het boek veel nieuwe ontwikkelingen en inzichten over een verre voorouder "de Neanderthaler". Een boek dat bij iedere steentijd archeoloog in de bibliotheek hoort.

Het boek is voor € 24,50 te bestellen bij het Drentse Landschap. www.drentslandschap.nl


De midden-steentijd in Fryslân. Jager-verzamelaars aan de oevers van de Burgumermar.

Een boek over de midden-steentijd dat iedere amateurarcheoloog in zijn bibliotheek behoort te hebben.

Bestellen bij Uniepers Uitgevers Hoorn. ISBN 978-90-8741-036-0  NUR 682.

 


De zaak Vermaning - Uitgeverij W.BOOKS.

Wijnand van der Sanden ( conservator archeologie bij het Drents museum en voorheen provinciaal archeoloog in Drenthe) schreef samen met Anja Schuring ( Drentse Historische Vereniging DHV) een waardevol historisch document over de markante amateurarcheoloog Tjerk Vermaning. Het boek "de zaak Vermaning" beschrijft hoe Tjerk Vermaning begijsterd werd door de geschiedenis van de Neanderthalers en het zijn taak achtte om die Neanderthaler ook te ontdekken door in de bodem van Drenthe achtergelaten werktuigen. In het boek komt de amateurarcheoloog Vermaning in het nieuws met die grote ontdekkingen en het boek laat verder zien hoe hij groot werd in de medis. Ook de teloorgang en ontmaskering van een groot amateurarcheoloog wordt in het boek helder weergegeven. Het boek bevat veel beeldmateriaal, krantenartikelen en biedt een breed zicht op de beleving van de archeologie in de vorige eeuw. Helder boek en mooi inzicht in de Vermaning periode.

Het boek is te bestellen bij WWW.WBOOKS.COM Zwolle - info(at)wbooks(dot)com.

Prijs: € 24,95

ISBN nummer 9789462582729


 Swifterbant - Pionieren in Flevoland 6500 jaar geleden.

 Over de beroemde archeologische opgravingen bij Swifterbant zijn veel wetenschappelijke publicaties geschreven maar tot nu toe ontbrak een goede informatie over die opgravingen voor het brede publiek. De vondsten van een vroege boerencultuur werden door de wetenschappers in een nieuw vak geplaatst, de Swifterbant cultuur. Een cultuur die ontstond in de boorden van de vroegere rivierdelta in wat nu het IJsselmeer is. De datering van de opgravingen ligt volgens de onderzoekers tussen 5400 en 7000 jaar geleden. De mensen van deze cultuur leefden in een milieu op de grens van land en water en worden door de schrijvers Wietske Prummel, J.P,de Roever en A.F.L. van Holk de pioniers van Flevoland genoemd. Een breed en interessant onderzoek gevat in een leesbaar boekwerkje.

 Prijs: 10,95


Onze vroegste voorouders.

De geschiedenis van de mens strekt zich uit van ver voor de tijd dat opgeschreven werd wat er zoal op onze aarbol plaatsvond. De tijd voordat er iets op schrift werd gesteld duiden we aan met de prehistorie. Die tijd moeten we achterhalen uit de sporen die mensen en dieren eerder achterlieten geduren meer dan 100.000 generaties. Het is een traject van een lange menselijke evolutie waarin er drie grote vragen zijn, namenlijk wie zijn we, waar komen we vandaan en hoe zijn we van jagers boer geworden. Onze vroegste voorouders gaat over de steentijd en passeert verhalende weg een groot aantal episodes. In het boek "Onze vroegste voorouders" is Leendert Louwe Kooijmans er in geslaagd om op een boeiende en onderhoudende wijze ook niet gestudeerden een brede blik te gunnen op de prehistorie. Een boek dat een prachtig naslagwerk is voor amateur archeologen en geinteresseerden.

 

 Prijs: 39,99


Werk van eeuwen

De schrijvers Jos Bazelmans en Jan Kolen hebben in het boek "Werk van eeuwen" een aantal gesprekken opgenomen die ze hebben gevoerd met professor Tjalling Waterbolk. Dat Tjalling Waterbolk tot één van de belangrijkste archeologen van ons land behoort behoeft eigenlijk geen betoog. De beide schrijvers gaan in het boek in op de veelzijdigheid van archeoloog Waterbolk en belichten daarbij ook zijn grote belangstelling voor de cultuurhistorie, de landschapsgeschiedenis en de bewoningsgeschiedenis van Nederland. De invloed die Waterbolk heeft gehad op de ontwikkeling van natuurwetenschappelijke daterings methoden en de studie naar de vroegere verspreiding van de lanbouw in Noord Nederland blijkt uit de feiten. Nieuwsgierig is het hoofdstuk over de zwijgende collega's, dat de Nederlandse archeologie in de tweede wereld oorlog behandelt. De schrijvers stellen onomwonden vast dat de archeologie tijdens de tweede wereld oorlog een politiek instrument is geweest. Assien Bohmers, die voor de Duitse Ahnenerbe tijdens de oorlog opgravingen verrichtte werd door Albert Egges van Giffen na zijn oorlogstijd meteen weer naar de Groningse BAI gehaald en ontliep daardoor een vervolging voor zijn oorlogs verleden. Ook een zinspeling op vervalsingen door Bohmers worden even in het boek aangeroerd. Vast staat dat er nog heel wat onderzoek valt te doen naar het verleden van een aantal Nederlandse archeologen in de tweede wereld oorlog. Een boek met verhalen over een groot aantal feiten maar ook een boek met een groot aantal vragen voor de toekomst van de archeologie en het cultuurlandschap. Aardig zijn de in het boek verwerkte historische foto's uit het verleden van Waterbolk. Een boek mooi om na te slaan en om wat meer inzicht te krijgen in het leven van Tjalling Waterbolk.

 

Uitgeverij: Koninklijke van Gorcum BV. Postbus 43 9400AA Assen.

€ 24,95.


Vuurstenen werktuigen. Technologie op het scherp van de snede.

Jaap Beuker.

In 2010 verscheen het nieuwe standaardwerk over stenen werktuigen van Jaap Beuker op de markt. Het boek kende een paar voorgangers maar het nieuwe standaardwerk "Vuurstenen werktuigen, technologie op het scherp van de snede" bleek meteen een betseller in het archeologisch wereldje. Vanaf zijn prille bestaan honderdduizenden jaar geleden tot ongeveer 4000 jaar geleden had de mens vrijwel uitsluitend stenen werktuigen ter beschikking om te kunnen leven en te kunnen overleven.

In zijn boek gaat Jaap Beuker in op de vele aspecten van bewerking van vuursteen maar ook op het herkennen van vuursteen artefacten. Het vuursteen gereedschap dat in de prehistorie werd gebruikt is duizenden jaren onveranderd bewaard gebleven in de bodem en vormt een dankbaar onderwerp voor archeologisch onderzoek. Vuursteen is er in soorten en iedere soort heeft een eigen structuur. Daarmee zijn de soorten vuursteen te herleiden naar plaatsen waar het in de bodem voorkomt.

Jaap Beuker geeft in zijn boek ook inzicht in bewerkingstechnieken van de vuursteen en in de de perioden van nieuwe culturen die leiden tot een steeds weer veranderende bewerking van de vuursteen voor maken van het gereedschap in de jagersculturen maar ook tijdens de boerenculturen.

Een boek dat in de boekenkast van elke archeoloog en amateur archeoloog thuishoort

Spa Uitgevers € 34,95.

 

 

Copyright © 2011 Archeoweb | Ontwerp en advies Jongsma Automatisering | Powered by WebsiteBaker - Certified Edition